Metodyczne aspekty pomiaru cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwie

Main Article Content

Jerzy Kitowski

Abstrakt
W krajowej literaturze przedmiotu obserwujemy paradoksalne zjawisko, o ile bowiem panuje zgodność co do interpretacji cyklu konwersji gotówki, stanowiącego różnicę między cyklem operacyjnym i wskaźnikiem spłaty zobowiązań, to sposoby obliczania tego cyklu budzą liczne kontrowersje. W artykule podjęto próbę omówienia metodycznych aspektów konstrukcji oraz wiarygodności diagnostycznej wyznaczników cyklu konwersji gotówki, to jest wskaźników rotacji zapasów, cyklu realizacji należności oraz spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Zaprezentowano także zróżnicowane sposoby pomiaru tych wskaźników w wybranych bankowych metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium ich zróżnicowania branżowego. Krytycznie oceniono przypadki występowania w krajowej literaturze przedmiotu błędów merytorycznych, niekonsekwencji terminologicznych i uproszczeń metodycznych występujących w prezentacji założeń konstrukcji (a nawet przykładów ich praktycznego zastosowania) rozpatrywanych wskaźników sprawności gospodarowania. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami empirycznymi, wykorzystując sprawozdanie finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica za 2010 rok.

Article Details

Jak cytować
Kitowski, J. (2011). Metodyczne aspekty pomiaru cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (88), 41–58. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2011.88.14
Bibliografia

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (pod red. M. JERZEMOWSKIEJ). PWE, Warszawa 2004.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne (pod red. M. HAMROLA). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.

Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (pod red. L. BEDNARSKIEGO i T. WAŚNIEWSKIEGO, t. 1. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.

ANTONOWICZ P.: Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Gdańsk 2007.

APPENZELLER D., SZARZEC K.: Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych. Rynek Terminowy 2004, nr 1.

BEDNARSKI L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. V zmienione. PWE, Warszawa 2007.

CZEKAJ J., DRESLER Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

DĘBSKI W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

DUDYCZ T., SKOCZYLAS W.: Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa. Rachunkowość 2007, nr 7.

DUDYCZ T., SKOCZYLAS W.: Sektorowe wskaźniki finansowe. Rachunkowość 2011, nr 4.

GABRUSEWICZ W.: Podstawy analizy finansowej, wyd. II. PWE, Warszawa 2007.

GAJDKA J., STOS D.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996.

GOŁĘBIOWSKI G., TŁACZAŁA A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa 2005.

HOŁDA A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość 2001, nr 5.

HOŁDA A.: Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich. Monitor Rachunkowości i Finansów 2002, nr 1.

KITOWSKI J.: Analiza finansowa firm. Wyd. UMCS - Filia w Rzeszowie, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 1997.

KOWALAK R.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością. Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.

KOWALAK R.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.

LESZCZYŃSKI Z., SKOWRONEK-MIELCZAREK A.: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Difin, Warszawa 2000.

MICHALSKI G.: Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

NOWAK E.: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa 2005.

NOWAK M.: Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.

Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (pod red. A. BIELAWSKIEJ). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

POMYKALSKA B., POMYKALSKI P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

RUTKOWSKI A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.

SIEMIŃSKA E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.

SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. III. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

WĘDZKI D.: Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego. Rachunkowość 1996, nr 11.

ZALESKA M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty