Polityka społeczna realizowana w gminie wiejskiej

Main Article Content

Kinga Gruziel
Mariusz Chądrzyński
Monika Wyszomirska


Słowa kluczowe : polityka społeczna, „Rodzina 500 ”, bezrobocie, aktywność zawodowa, przyrost naturalny, dochody dyspozycyjne
Abstrakt
Polityka społeczna ma na celu w głównej mierze minimalizowanie problemów społecznych, a zwłaszcza dysproporcji dochodowych zarówno między grupami zawodowymi, jak i w ujęciu regionalnym. Jednym z przyjętych zadań analizowanej polityki jest wsparcie finansowe udzielane gospodarstwom domowym między innymi przez zagwarantowanie im poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie dochodów. Przedmiotem badań było oszacowanie skuteczności polityki społecznej realizowanej w Polsce na przykładzie gminy wiejskiej. W opracowaniu podjęto próbę wskazania wymiernych efektów wprowadzonego w Polsce instrumentu polityki społecznej, jakim jest program „Rodzina 500+”. Wspiera on finansowo rodziny, polepszając ich sytuację materialną. Ponadto w założeniu jego twórców ma na celu poprawę współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce. Zauważalne są również niedoskonałości analizowanego instrumentu polityki społecznej, który negatywnie wpływa na sytuację zawodową ludności, w szczególności kobiet. Jednak w większości program „Rodzina 500+” jest oceniany pozytywnie przez jego beneficjentów. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych nie można stwierdzić, że jego wprowadzenie przyczyni się do przyrostu urodzeń, a według respondentów koszty z tym związane mogą przyczyniać się do ograniczania współfinansowania obszarów życia równie pożądanych przez społeczeństwo (edukacja, ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna).

Article Details

Jak cytować
Gruziel, K., Chądrzyński, M., & Wyszomirska, M. (2019). Polityka społeczna realizowana w gminie wiejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (126), 29–39. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2019.126.8
Bibliografia

BEDNARZ M., 2008: Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, Wydawnictwo KPS, Bydgoszcz.

BIEŃKOWSKA I., KITLIŃSKA-KRÓL M., 2017: Rodzina w świetle danych demograficznych w Polsce i w Europie,Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 112, 35–46.

BRZEZIŃSKI M., CHŁOŃ-DOMIŃCZAK A., KOTOWSKA I.E., MAGDA I., MYCK M., NAJSZTUB M., TYROWICZ J., 2019: „Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian, pobrane z: https://ibs.org.pl/app/uploads/2019/05/Raport_500plus.pdf [dostęp: 12.10.2019].

DOBROWOLSKI Z., 2017: Instrumenty finansowania polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.

Główny Urząd Statystyczny, 2018: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018, Warszawa, pobrane z: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/7/1/kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2018.pdf [dostęp: 10.12.2019].

GROMADA A., 2017: Rodzina 500+ jako polityka publiczna, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, pobrane z: www.krytykapolityczna.pl/file/2016/02/ gromada_rodzina_500.pdf [dostęp: 10.10.2019].

HAPONIUK M., 2013: Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa, pobrane z: www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2013/09/Demografia_01.10.pdf [dostęp: 20.10.2019].

MYCK M., 2016: Estimating labour supply response to the introduction of the Family 500+ Programme, CenEA Working Paper, pobrane z: www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/working_papers/cenea_wp_0116.pdf [dostęp: 10.09.2019].

RUDZIK-SIERDZIŃSKA A., 2017: Czy program „Rodzina 500+” wywołał efekt na rynku pracy?, Instytut Obywatelski, Warszawa, pobrane z: www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/ruzik_15.pdf [dostęp: 15.06.2019].

SUPIŃSKA J., 2014: Dylematy polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

SZARFENBERG R., 2017a: Teoria i praktyka polityki społecznej, Studia BAS 2(50), 9–36.

SZARFENBERG R., 2017b: Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrostymulacji, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa, pobrane z: www.rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/wplyw500+.pdf [dostęp: 15.06.2019].

SZATUR-JAWORSKA B., 2016: Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

SZCZEPANIAK-SIENNIAK J., 2015: Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce, Społeczeństwo i Ekonomia 2(4), 100–115.

Uchwała nr 88/III/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Zambrów w zakresie dożywiania” na lata 2019–2023. Dz.U. Województwa Podlaskiego 2019, poz. 146.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz.U. 2007 nr 192, poz. 1378.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dz.U. 2018 poz. 2134.

ZVIRBULE-BERZINA A., 2011: The role of enterprise integration in agriculture entrepreneurship. Proceedings of 8th International Conference "Economic Integration, Competition and Cooperation", 6-9 April, Opatija, University of Rijeka – Faculty of Economics. https://doi.org/10.2139/ssrn.2232640

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>