Typologia strategii oszczędnościowych wiejskich gospodarstw domowych (na przykładzie województwa małopolskiego)

Main Article Content

Monika Szafrańska
Janusz Żmija


Słowa kluczowe : zachowania oszczędnościowe, wiejskie gospodarstwa domowe, województwo małopolskie
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i charakterystyki poszczególnych typów strategii oszczędnościowych wiejskich gospodarstw domowych w województwie małopolskim, a także określenia motywów, którymi kierują się konsumenci podczas podejmowania decyzji o oszczędzaniu. W badaniach wykorzystano źródła pierwotne (kwestionariusz wywiadu – 394 respondentów) oraz wtórne. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wiejskie gospodarstwa domowe charakteryzują się małą skłonnością do oszczędzania. Prawie 60% respondentów nie posiadało jakichkolwiek oszczędności. Głównymi formami gromadzenia oszczędności przez wiejskie gospodarstwa domowe były lokaty bankowe i gotówka. Zgromadzone środki pieniężne stanowiły rezerwę na nieprzewidziane zdarzenia losowe, remont domu oraz zakup dóbr trwałego użytku. Wiejskie gospodarstwa domowe różnią się pod względem realizowanych strategii oszczędzania. W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrębniono trzy strategie oszczędnościowe, wśród których dominującą była konserwatywna.

Article Details

Jak cytować
Szafrańska, M., & Żmija, J. (2017). Typologia strategii oszczędnościowych wiejskich gospodarstw domowych (na przykładzie województwa małopolskiego). Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 19–30. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.13
Bibliografia

ANDO A., MODIGLIANI F., 1963: The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, The American Economic Review 53(1), 1, 55-84.

ANIOŁA P., GOŁAŚ Z., 2012: Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, Materiały i Studia NBP 282.

ANIOŁA P., GOŁAŚ Z., 2013a: Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(27), 19-31.

ANIOŁA P., GOŁAŚ Z., 2013b: Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

BAŃBUŁA P., 2006: Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, Materiały i Studia NBP 208.

BYWALEC Cz., 2009: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

CZAPIŃSKI J. (red.), PANEK T., 2015: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Contemporary Economics 9(4).

DEIRDRE E., 2007: Financial Inclusion and Capability in Rural Scotland, Scottish Council Foundation, Edinburgh.

Fundacja Kronenberga, 2014: Postawy Polaków wobec oszczędzania, PBS, Warszawa.

GARCZARCZYK J., MOCEK M., SKIKIEWICZ R., 2014: Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, Cedewu.pl, Warszawa.

GUS, 2014: Rocznik statystyczny województw 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

KATA R., 2010: Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych - analiza preferencji i ograniczeń, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1(322), 143-162.

KATA R., WALENIA A., PYRKOSZ D.S., 2015: Wykluczenie finansowe ludności wiejskiej w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 4(38), 1-10.

KORENIK D., 2003: Oszczędzanie indywidualne w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

KUŚMIERCZYK K., 2011: Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionach, [w:] A. Kusińska (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa, 31-82.

MACIEJASZ-ŚWIATKIEWICZ M., 2012: Zachowania finansowe gospodarstw domowych, [w:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 38-64.

SMYCZEK S., 2012: Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa.

SMYCZEK S., 2014: Przejawy unowocześniania konsumpcji na rynkach finansowych, [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 97-118.

STANISZ A., 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICS PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.

TNS Polska, 2014: Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.