W kierunku tworzenia zielonego przedsiębiorstwa

Main Article Content

Katarzyna Żak


Słowa kluczowe : zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, zielone przedsiębiorstwo
Abstrakt
W artykule przedstawiono krótki zarys ewolucji w postawach proekologicznych, zarówno w ujęciu makro-, jaki i mikroekonomicznym. Wskazano dwa główne modele biznesu wspóáczesnego przedsiębiorstwa, które uznają odpowiedzialność ekologiczną za jeden z priorytetów działania na rynku. Uzupełnieniem tych rozważań jest syntetyczna analiza i ocena liderów „Global Green Ranking 2016”.

Article Details

Jak cytować
Żak, K. (2017). W kierunku tworzenia zielonego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 69–80. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.17
Bibliografia

BERNACIAK A., 2000: Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska, PTOP "Salamandra", Poznań.

ČEKANAVIČIUS L., BAZYTË R., DIČMONAITË A., 2014: Green business: challenges and practices, Ekonomica 93(1), 74-88.

CHODYŃSKI A., 2011: Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

CHODYŃSKI A., JABŁOŃSKI A., JABŁOŃSKI M., 2008: ECSR - koncepcja strategiczna oparta o ekologiczną i społeczną odpowiedzialność biznesu, [in:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (eds), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

EU, 2002: Towards a global partnership for sustainable development 2002: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM/2002/0082 final.

FRIEDMAN M., 1999: Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków, [in:] G.D. Chryssides, J. Kaler (eds), Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa.

GASPARSKI W., 2007: Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja uzupełniona, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona KoŹmińskiego, Warszawa.

GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., 2010: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltex, Warszawa.

GUS, 2015: WskaŹniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice.

HALIŻAK E., KUħNIAR R., SIMONIDES J. (eds), 2004: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

KASSAYE W., 2001: Green Dilemma, Marketing Intelligence and Planning 19(6), 444-455.

KOŻUCH M. (ed.), 2015: Ekologizacja gospodarki, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

LEWICKA-STRZAŁECKA A., 2006: Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.

ŁADYKA S., 2012: Liberalizm czy neoliberalizm w polityce gospodarczej państwa, [in:] U. Mrzygłód (ed.), Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31/2, 11-23.

MACHOWSKI J., 2003: Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój (Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Newsweek, 2016: Green 2015, http: www.newsweek.com/green-2015.

Newsweek, 2017: Green 2016, http: www.newsweek.com/green-2016.

OBŁÓJ K., 2002: Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.

RYBAK M., 2004: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

RYSZAWSKA B., 2013: Zielona gospodarka jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej. Logistyka Odzysku 4(9), 18-21.

SKOWROŃSKI A., 2006: Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, Problemy Ekorozwoju 1(2), 47-57.

STERNBERG E., 1998: Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

SZYSZKOWSKA M., 2016: Skutki neoliberalizmu gospodarczego, Myśl Polska, 13-14.

UN, 1987: Report of the World Commission on Environment and Development, A/RES/42/187.

UNEP 2011: Towards a Green Economy. Pathways to sustainable development and poverty eradication.

WINDORPSKA A. WRÓBEL A., 2007: Społeczne zaangażowanie - nowy wskaŹnik biznesowy?, Rzeczpospolita, 23 August 2007.

WINIARSKI B., WINIARSKA F., 2006: Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie, [in:] B. Winiarski (Ed.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa.

ŻAK K., 2015: Green economy - w drodze do nowego globalnego standardu biznesowego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 226, 169-180.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.