Zastosowanie conjoint analysis w badaniu preferencji konsumentów wina

Main Article Content

Ewa Wasilewska
Marcin Dudziński


Słowa kluczowe : analiza preferencji, konsument, conjoint analysis, wino
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji konsumentów wina przy wykorzystaniu metody conjoint analysis, czyli addytywnego pomiaru łącznego. Podstawę pomiaru preferencji stanowi tu funkcja użyteczności, która umożliwia przypisanie charakterystyki liczbowej każdemu z dostępnych wariantów będących przedmiotem wyboru. Conjoint analysis jest jedną z metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Opiera się ona na prezentacji respondentom zbioru obiektów (profilów produktów lub usług) opisanych wybranymi atrybutami, z których każdy przyjmuje określone wartości (poziomy), w celu uzyskania informacji o całkowitych preferencjach odnośnie tych obiektów. Celem opracowania było rozpoznanie preferencji konsumentów wina, w szczególności określenie, jakimi kryteriami kierują się oni, podejmując decyzję o zakupie wina. Przeprowadzono badania ankietowe przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety wśród 248 wybranych w sposób przypadkowy osób deklarujących spożywanie wina, w podziale na kobiety i mężczyzn oraz trzy grupy wiekowe (18–35 lat, 36–55 lat oraz 56 lat lub więcej). W wyniku analizy stwierdzono, że czynnikiem decydującym o wyborze wina jest dla konsumentów przede wszystkim cena. W dalszej kolejności konsumenci uwzględniają wytrawność wina i jego barwę. Najmniej ważnymi czynnikami okazały się rodzaj wina (spokojne, musujące) oraz to, czy wino było laureatem nagród lub wyróżnień.

Article Details

Jak cytować
Wasilewska, E., & Dudziński, M. (2019). Zastosowanie conjoint analysis w badaniu preferencji konsumentów wina. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (126), 53–68. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2019.126.10
Bibliografia

BĄK A., 2004: Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych,Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1013, Monografie i Opracowania 157.

CZARNIECKA-SKUBINA E., LEŚNIEWSKA M., SZCZEPAŃSKA A., MURAWSKA S., 2012: Czynniki wyboru win i preferencje polskich konsumentów, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 570, 31–44.

GREEN P.E., WIND Y., 1975: New way to measure consumers’ judgments, Harvard Business Review 53, 107–117.

KOTLARZ J., 2014: Ocena preferencji konsumentów w kontekście jakości piwa, retrieved from: https://www.jakosc.biz/ocena-preferencji-konsumentow-w-kontekscie-jakosci-piwa [access: 18.11.2019].

LANS I.A. van der, 1992: Nonlinear Multivariate Analysis for Multiattribute Preference Data, DSWO Press, Leiden University, Leiden.

MARCZAK A., WIŚNIEWSKI T., 2018: Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce, KPMG, retrieved from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/11/pl-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2018.pdf [access: 16.10.2019].

PEŁKA M., RYBICKA A., 2012: Pomiar i analiza preferencji wyrażonych z wykorzystaniem pakietu Conjoint programu R, Przegląd Statystyczny 59(3), 302–315.

RAMIRES-HURTADO J.M., 2010: Measuring Preferences: from Conjoint Analysis to Integrated Conjoint Experiments, Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 9, 28–43.

SAGAN A., 2009: Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu Statiscica – Analiza Conjoint i skalowanie wielowymiarowe, StatSoft Polska, Kraków, retrieved from: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/analiza_preferencji_konsumentow.pdf [access: 14.10.2019].

STANIMIR A. (ed.), 2006: Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

SZREDER M., 2004: Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE, Warszawa.

SZYMAŃSKA A.I., 2013. Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 21, 293–252.

WALESIAK M., 1996: Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.

WALESIAK M., BĄK A., 1997: Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis w wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

WALESIAK M., BĄK A., 2000: Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

WALESIAK M., GATNAR E., 2009: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

WIERZCHOŁOWSKI G., 2013: Wina: Nowy i Stary Świat, retrieved from: [access: 18.11.2019].

ZAWADZKA Z., 2002: Podstawy teorii zachowań konsumenta, [in:] S. Marciniak (ed.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

ZVIRBULE-BERZINA A., 2011: The role of enterprise integration in agriculture entrepreneurship. Proceedings of 8th International Conference "Economic Integration, Competition and Cooperation", 6-9 April, Opatija, University of Rijeka – Faculty of Economics. https://doi.org/10.2139/ssrn.2232640

ZWERINA K., 1997: Discrete Choice Experiments in Marketing, Physica, Heidelberg–New York.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty