Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania determinant dochodów gospodarstw rolnych (na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej)

Main Article Content

Joanna Średzińska
Aldona Standar


Słowa kluczowe : dochody, gospodarstwa rolne, Europa Środkowo-Wschodnia, FADN, analiza czynnikowa
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest określenie czynników kształtujących dochody gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej. W badaniu wykorzystano dane regionalne FADN z lat 2011–2013. Do realizacji celu wykorzystano analizę czynnikową. Przeprowadzone badania wskazują, że najważniejszymi determinantami dochodów gospodarstw rolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są: zasoby czynników wytwórczych, dotacje do działalności operacyjnej, wielkość produkcji i intensywność wytwarzania.

Article Details

Jak cytować
Średzińska, J., & Standar, A. (2017). Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania determinant dochodów gospodarstw rolnych (na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej). Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 5–17. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.12
Bibliografia

BAER-NAWROCKA A., 2015: Kwestia parytetu dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej, [w:] A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 177-186.

BARTKOWIAK N., POCZTA W., 2012: Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. 16

FELCZAK T., 2014: Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, Roczniki Naukowe SERiA 16(4), 80-84.

GOŁĘBIEWSKA B., 2008: Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE, Roczniki Naukowe SERiA 10(1), 91-96.

GÓRNIAK J., 2010: Wprowadzenie do analizy danych w marketingu. Analiza rynku przy użyciu technik wielowymiarowych, SPSS Polska, Kraków.

IERiGŻ-PIB, 2014: Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, Warszawa.

KISIELIŃSKA J., STAŃKO S., 2009: Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, Ekonomika rolnictwa, 96(2), 63-76.

KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA Z., 2007: Metody oceny czynników kształtujących dochody z działalności rolniczej, Roczniki Naukowe SERiA 9(1), 241-244.

MĄDRA M., 2010: Czynniki kształtujące dochód w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, [w:] J. Lewandowski, B. Kusto (red.), Czwarte warsztaty młodych ekonomistów (i nie tylko), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 159-166.

POCZTA W., ŚREDZIŃSKA J., MRÓWCZYŃSKA-KAMIŃSKA A., 2009: Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej według typów rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej 76, 17-30.

POCZTA-WAJDA A., 2010: Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

REMBISZ W., 2006: Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2(307), 14-30.

RUNOWSKI H., 2014: Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361, 196-205.

RUNOWSKI H., 1997. Efektywność przedsiębiorstw hodowli roślin i zwierząt. [W:] Ziętara, W. (red.) Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej, Fundacja Rozwój SGGW, 273-285.

STANISZ A., 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków.

ŚREDZIŃSKA J., POCZTA W., 2012: Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

WYSOCKI F., LIRA J., 2005: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

ZAWADZKA D., ARDAN R., STRZELECKA A., 2011: Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (88), 71-81.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty