Wyniki produkcyjne i ekonomiczne wybranych typów gospodarstw rolnych w Polsce

Main Article Content

Dorota Komorowska


Słowa kluczowe : produkcja rolnicza, wyniki produkcji rolniczej, efektywność gospodarstw rolnych
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w wybranych typach gospodarstw rolnych, które należą do najbardziej licznych grup gospodarstw specjalistycznych w Polsce, czyli gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, specjalizujących się w produkcji mleka oraz produkcji żywca wieprzowego. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki analiz wskazują na znacznie wyższy poziom wyników produkcyjnych i produktywności zasobów w gospodarstwach nastawionych na produkcję żywca wieprzowego w związku z dużym udziałem pasz z zakupu w żywieniu zwierząt, co warunkowało relatywnie dużą skalę produkcji. Dochodowość zasobów ukształtowała się na najwyższym poziomie w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka, ponieważ gospodarstwa mleczne uzyskały największe dochody.

Article Details

Jak cytować
Komorowska, D. (2017). Wyniki produkcyjne i ekonomiczne wybranych typów gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 31–40. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.14
Bibliografia

CHLEBICKA A., JARKA S., 2015: Produktywność pracy w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] A. Chlebicka (red.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, MRiRW, FAPA, Warszawa, 213-222.

DZUN W., 2011: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] I. Nurzyńska, M. Drygas (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, IRWiR, Warszawa, 125-153.

FADN, 2016: Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Warszawa.

GORAJ L., MAŃKO S., 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

GORAJ L., MAŃKO S., 2013: Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.

GUS, 2014: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r., Warszawa.

JÓZWIAK W., MIRKOWSKA Z., 2011: Trendy w rolnictwie polskim (lata 1990-2009) i próba projekcji na 2013 rok, [w:] W. Józwiak, W. Michna, Z. Mirkowska (red.), Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcja na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane, Program wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB 21, Warszawa, 9-31.

KOMOROWSKA D., 2014: Changes in Polish agriculture in the period 2002-2010 in the light of Central Statistical Office census data, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW Problems of World Agriculture 14(4), 92-100.

KOWALSKI A., FIGIEL S., HALAMSKA M., 2011: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego, Polish Journal of Agronomy 7, 29-42.

MAJEWSKI E., WĄS A., 2015: Wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku, [w:] A. Chlebicka (red.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, MRiRW, FAPA, Warszawa, 195-212.

MICHNA W., 2011: Wizja pożądanego rozwoju rolnictwa do 2020 roku, [w:] W. Józwiak, W. Michna, Z. Mirkowska (red.), Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcja na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane, Program wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB 21, 32-51.

ORŁOWSKA M., 2010: Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnych kierunkach produkcji, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 2(9), 121-139.

RUNOWSKI H., 2014: Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych, [w:] N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa, 31-48.

SZYMAŃSKI W., 2013: Racjonalność globalna a konkurencyjność ekonomiczno-społeczna rolnictwa, [w:] J.St. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Program wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB 68(19), 9-42.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.