Rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto

Main Article Content

Magdalena Hodun

Abstrakt

W artykule zbadano związek pomiędzy strategiami zarządzania kapitałem obrotowym a rentownością przedsiębiorstw przemysłowych. Wśród rozważanych branż znajdują się branża spożywcza, metalowa i maszynowa. Do badania wykorzystano próbę 36 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2004–2008. Wyniki badań empirycznych wskazują na związek pomiędzy strategiami zarządzania kapitałem obrotowym a rentownością przedsiębiorstw. Strategie konserwatywne i umiarkowanie konserwatywne w tym zakresie zwykle pozwalały uzyskać najwyższy poziom efektywności. Strategia agresywna zwykle pozwalała uzyskać najmniejszy poziom efektywności. Największą rentownością charakteryzowała się branża metalowa. [lw]

Article Details

Jak cytować
Hodun, M. (2010). Rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (81), 215–230. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2010.81.19
Bibliografia

BARTKIEWICZ A.: Wpływ strategii finansowania majątku obrotowego na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych przemysłu lekkiego, [w:] Pluta W. (red.) Zarządzanie finansami firmy - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.

BRIGHAM E.F., GAPENSKI L.C.: Zarządzanie finansami, Tom 2. PWE, Warszawa 2000.

BRIGHAM E.F., HOUSTON J.F.: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 2005.

CZEKAJ J., DRESLER Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN, Warszawa 2005.

DAMODARAN A.: Damodaran on Valuation; Security Analysis for Investment and Corporate Finance. John Wiley and Sons, New York 1994.

DANIŁOWSKA A. 2006: Źródła, warunki i znaczeni kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 92(2). (Crossref)

DULINIEC A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.

EICHHORN P.: Rechnungsziele und Rechnungssysteme in Unternehmen und Verwaltungen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1993 [cyt. za:] Wawryszuk-Misztal A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

KUBIAK J.: Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.

KUSAK A.: Płynność finansowa - Analiza i sterowanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.

SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2001.

WASILEWSKI M., ZABOLOTNYY S. 2009: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (78). (Crossref)

WAWRYSZUK A.: Strategie kapitału obrotowego netto z punktu widzenia maksymalizacji dla właścicieli. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

WĘDZKI D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

www.gpwinfostrefa.pl

ZALEWSKI H.: Finanse firmy w spółkach i innych podmiotach gospodarczych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998.

ZAWADZKA D.: Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Krzemińska D. (red.) Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.