Strategie gospodarowania kapitałem obrotowym netto a sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych

Main Article Content

Magdalena Hodun

Abstrakt
In this paper investigate the relationship between working capital management strategies, and financial situation of industrial companies. Autor used sample of 65 companies listed in the Polish Stock Exchange for the period of 2004–2008. The empirical findings show a relationship between working capital management strategies, and profitability and financial liquidity. A moderate strategy in the scope usually allowed to gain the highest level of effectiveness. Opposite approaches to working capital management usually do not ensure the optimal level of profitability and financial liquidity

Article Details

Jak cytować
Hodun, M. (2010). Strategie gospodarowania kapitałem obrotowym netto a sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (82), 139–150. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2010.82.33
Bibliografia

DANIŁOWSKA A. 2006: Źródła, warunki i znaczeni kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 92(2). (Crossref)

CZEKAJ J., DRESLER Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN, Warszawa 2005.

DĘBSKI W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2005.

GOŁĘBIOWSKI G., TŁACZAŁA A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.

GOŁĘBIOWSKI G.: Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarządzanie finansami przedsiębiorstw, [w:] Ickiewicz J. (red.): Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.

KRZEMIŃSKA D.: Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.

PLUTA W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.

POMYKALSKA B., POMYKALSKI P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007.

SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2001.

STĘPIEŃ K.: Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

WASILEWSKI M., ZABOLOTNYY S. 2009. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (78). (Crossref)

WAWRYSZUK A.: Strategie kapitału obrotowego netto z punktu widzenia maksymalizacji dla właścicieli. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

WESTON J.F., COPELAND T.E.: Managerial Finance. Cassel Educational Ltd., London 1988.

WĘDZKI D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

www.gpwinfostrefa.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.