Znajomość i zaufanie wobec certyfikatów zrównoważonej konsumpcji a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w perspektywie młodych konsumentów

Main Article Content

Robert Nowacki
Katarzyna Wasilik


Słowa kluczowe : społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zrównoważona produkcja i konsumpcja, młodzi konsumenci
Abstrakt
Funkcjonowanie w warunkach zrównoważonego rozwoju wymaga od przedsiębiorstw uwzględniania nie tylko własnych interesów ekonomicznych, ale też zwracania uwagi na kwestie ogólnogospodarcze i społeczne, w tym dotyczące zrównoważonej konsumpcji. Celem artykułu jest analiza zależności między deklarowaną znajomością i zainteresowaniem działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) wśród młodych konsumentów a znajomością i zaufaniem wobec znaków, a także certyfikatów potwierdzających zrównoważoną produkcję. Podstawą rozważań są wyniki badania ilościowego prowadzonego na ogólnopolskiej próbie konsumentów w wieku 19–35 lat. Uzyskane wyniki badania pozwalają stwierdzić, że znajomość idei CSR w znacznie większym stopniu determinuje znajomość certyfikatów i zaufanie wobec nich niż cechy demograficzno-ekonomiczne młodych konsumentów.

Article Details

Jak cytować
Nowacki, R., & Wasilik, K. (2017). Znajomość i zaufanie wobec certyfikatów zrównoważonej konsumpcji a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w perspektywie młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 95–109. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.19
Bibliografia

ADAMOWICZ M., JASIULEWICZ A., 2003: Znakowanie produktów spożywczych jako instrument marketingu i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

BERGH J., van den BEHRER M., 2012: Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y?, Edgard, Warszawa.

BUCHHOLZ R.A., 1991: Corporate Responsibility and the Good Society: From Economics to Ecology, Business Horizons 34(4), 19-31.

CARROLL A.B., 1991: The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons 34(4), 39-48.

CHAHAL H., SHARMA R.D., 2012: Implications of Corporate Social Responsibility on Marketing Performance: A Conceptual Framework, Journal of Services Research 6(1), 205-216.

Commission of the European Communities (CEC), 2001: Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels.

CZUBAŁA A., 2011: Rola konsumentów w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Konsumpcja i Rozwój 1(1), 58-66.

CSR w praktyce - barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, 2017, www.http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/06/CCIFP_broszura_CRS_2017_pl_v06.pdf (dostęp: 10.07.2017).

DRAPIŃSKA A., 2015: Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu - sprzeczne idee?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 785(41), 1, 277-287.

Economist Intelligence Unit, 2009: Management Magnified Sustainability and Corporate Growth, London, http:graphics.eiu.com/upload/eb/SAS_Sustainability_WEB.pdf (dostęp: 05.07.2014).

FREEMAN R.E., 1984: Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston.

FREEMAN R.E., EVAN W.M., 1990: Corporate Governance: A Stakeholder Interpretation, Journal of Behavioral Economics 19(4), 337-359.

GRESZTA M., MAISON D., 2016: Konsument w Polsce wobec działań CSR, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=47467 (dostęp: 10.07.2017).

GRISERI P., SEPPALA N., 2010: Business Ethics and Corporate Social Responsibility, South-Western Cengage Learning, Lincoln.

HUMPHERY K., 2011: The Simple and the Good: Ethical Consumption as Anti-consumerism, [w:] T. Lewis, E. Potter (red.), Ethical Consumption - A Critical Introduction, Routledge, London - New York, 40-53.

LEVITT T., 1958: The Dangers of Social Responsibility, Harvard Business Review 36(5), 41-50.

LUO X., BHATTACHARYA C.B., 2006: Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value, Journal of Marketing 70(4), 1-18.

NOWACKI R., 2014: Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji, Konsumpcja i Rozwój 4(9), 24-39.

NOWACKI R., WASILIK K., 2017: Towards Responsible Consumption - Attitudes of Young Consumers to the Idea of Corporate Social Responsibility, Handel Wewnętrzny 63(2), 280-293.

OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów, 2014, Odyseja Public Relations, Warszawa.

PILARCZYK B., NESTOROWICZ R., 2010: Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

SŁABY T., 1990: Poziom życia, jakość życia, Wiadomości Statystyczne 6.

ŚMIECHOWSKA M., 2012: Znakowanie produktów żywnościowych, Annales Academiae Medicae Gedanensis 42, 65-73.

United Nations Environment Programme (UNEP) 2010: ABC of SCP, Clarifying Concepts on Sustainable Consumption and Production, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/945ABC_ENGLISH.pdf (dostęp: 14.08.2017).

WASILIK K., 2017: Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu, IBRKK, Warszawa.

WITEK L., 2011: Warunki skutecznych programów marketingowych zaangażowanych społecznie i ekologicznie, Handel Wewnętrzny 2(2), 352-358.

WILBURN K., WILBURN R., 2014: The Double Bottom Line: Profit and Social Benefit, Business Horizons 57(1), 11-20.

World Bank, 2005: What Does Business Think about Corporate Social Responsibility?, Washington, DC.

World Commission on Environment and Development (WCED), 1987: Our Common Future, United Nations.

ZIELIŃSKA A., 2014: Zachowania konsumentów wobec społecznie odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek 11 (CD), 500-506.

ŻAKOWSKA-BIEMANS S., GUTKOWSKA K., 2003: Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej, [w:] M. Adamowicz (red.), Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.