Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych)

Main Article Content

Dorota Witkowska
Janusz Witkowski

Abstrakt
In the paper we present the results of the inquiry concerning 67 selected brands of products. The respondents were asked to evaluate the recognition and the frequency of purchasing products belonging to the analyzed brands, as well as the market position of selected brands and the quality of products. The analysis of questionnaires is provided applying relative frequency measures and correlation analysis

Article Details

Jak cytować
Witkowska, D., & Witkowski, J. (2007). Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych). Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (62), 97–117. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2007.62.8
Bibliografia

AAKER D.A., Managing Brand Equity - Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 1991.

ALTKORN J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.

CHACIŃSKI B., Pod znakiem znaków, Przekrój, 19/2006.

FOXAL G.R., GOLDSMITH R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 32.

GOŁAWSKA M., Zarządzanie lojalnością klientów, "Marketing i Rynek", 1999, s. 31-33.

KALIŃSKA K., Badanie rozpoznawalności marki wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, praca magisterska przygotowana pod kierunkiem D. Witkowskiej, obroniona na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, SGGW, Warszawa 2006.

KALL J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.

KĘDZIOR Z., KARCZ K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996.

KĘDZIOR Z. (red.), Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, Katowice 2003.

KOTLER PH., ARMSTRONG G., SAUNDERS J., WONG V. (red.), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.

KOWALCZUK I., Rola marki w sferze usług gastronomicznych, [w:] www.hotelarze.pl/rest/marka-w-gastronomii.php, 17.04.2006.

Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.

MRUK H., RUTKOWSKI J.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1984.

MYNARSKI M., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.

SIEKIERSKI K., Badanie źródeł lojalności. Marketing w praktyce, [w:] www.pentor.pl/17604.xml, 15.04.06.

URBANEK G., Składniki kapitału marki, "Marketing i Rynek", 6/2000.

WITKOWSKA D. (red.), Metody statystyczne w zarządzaniu, Seria Wydawnictw Dydaktycznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Firma Księgarsko-Wydawnicza "Menadżer", Łódź 1999.

WITKOWSKI J., Znaczenie marki i produktu w kształtowaniu lojalności nabywców względem firmy, VII Kongres Ekonomistów Polskich. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, t. IV, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, styczeń 2001, s. 343-358.

WITKOWSKI J., Wyniki badania znajomości marek produktów wśród studentów Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi w roku akademickim 2004/2005, Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2006 (w druku).

www.smb.pl/aktualnosci.xml?id=198, 15.05.2006.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.