Narzędzia public relations wykorzystywane w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej

Main Article Content

Ewa Jaska
Agnieszka Werenowska


Słowa kluczowe : organizacja pozarządowa, public relations, Polska Akcja Humanitarna, wizerunek
Abstrakt
Komunikacja społeczna, w tym działania z obszaru public relations (PR), odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu każdej organizacji, także pozarządowej. Poprzez wchodzenie w interakcje wpływa się na kształtowanie określonych postaw w społeczeństwie oraz postrzeganie organizacji. Celem opracowania jest przedstawienie narzędzi PR wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe w kontaktach z otoczeniem. W czerwcu 2015 roku przeprowadzono badanie ankietowe (141 osób), aby zdefiniować instrumentarium PR stosowane przez organizacje pozarządowe i określić znajomość wizerunku wybranej organizacji pozarządowej, tj. Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). W artykule zaprezentowano narzędzia PR wykorzystywane przez PAH w procesie kreowania wizerunku. Specyfika organizacji pozarządowej determinuje wybór narzędzi kreacji wizerunku. Spośród wielu dostępnych instrumentów, zarówno w kategorii tradycyjnych, jak i nowoczesnych, najistotniejszymi z perspektywy kształtowania wizerunku wewnętrznego były rozmowy bezpośrednie i szkolenia. Dla budowania zewnętrznego wizerunku największe znaczenie miała strona internetowa oraz organizowane wydarzenia.

Article Details

Jak cytować
Jaska, E., & Werenowska, A. (2017). Narzędzia public relations wykorzystywane w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 81–93. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.18
Bibliografia

BUDZYŃSKI W., 2005: Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa.

IWANKIEWICZ-RAK B., 2006: Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, [w:] J. Olędzki (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 81-105.

KOTLER Ph., KELLER K.L., 2012: Marketing, Rebis, Poznań.

Polska Akcja Humanitarna (PAH), 2014: Raport za rok 2013, Warszawa, http://www.pah.org.pl/rn/4414/PAH%20raport%20roczny%202013pl%20LR%20strony (dostęp: 19.11.2015).

ROZWADOWSKA B., 2002: Public relations - teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa.

Statut Fundacji Polska Akcja Humanitarna, http://pah.org.pl.

WIKTOR J.W., 2013: Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

WOJCIK K., 2009: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.