Wybrane aspekty spożycia wołowiny w rejonie o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych

Main Article Content

Krystyna Gutkowska
Agnieszka Batóg
Marta Sajdakowska


Słowa kluczowe : konsument, spożycie wołowiny, niekorzystne wskaźniki makroekonomiczne, województwo świętokrzyskie
Abstrakt
Celem podjętych badań było określenie specyfiki zachowań konsumentów wołowiny z województwa świętokrzyskiego zarówno w odniesieniu do częstotliwości, wielkości i powodów jej spożywania, jak i innych aspektów zachowań żywieniowych konsumentów zamieszkujących ten region kraju. Analiza danych wtórnych oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w okresie od lutego 2013 do września 2014 roku potwierdziła, że niezależnie od sytuacji makroekonomicznej regionu na poziom spożycia wołowiny w lokalnych gospodarstwach domowych wpływają statystycznie istotnie zmienne, takie jak: wiek członków rodziny, ich wykształcenie, wykonywane przez nich zawody, liczba dzieci w wieku do 18 lat na utrzymaniu. Nie zauważa się zaś, aby w gospodarstwach domowych w województwie o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych, istniał statystycznie istotny wpływ dochodu gospodarstwa na poziom, a więc i częstotliwość spożycia wołowiny. W skali ogólnopolskiej zaobserwowano zależność, że im większy dochód gospodarstwa, tym większe spożycie wołowiny. Nie udokumentowano tej zależności w badaniach przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim, co można uzasadnić istnieniem w tym rejonie kraju żywszej tradycji konsumpcji wołowiny. Takie przypuszczenie potwierdzają również przedstawione w artykule spostrzeżenia dotyczące większego, niż stwierdzono średnio w Polsce odsetka konsumentów niezadowolonych z aktualnego poziomu spożycia wołowiny w ich gospodarstwach domowych.

Article Details

Jak cytować
Gutkowska, K., Batóg, A., & Sajdakowska, M. (2017). Wybrane aspekty spożycia wołowiny w rejonie o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 111–126. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.20
Bibliografia

Biuletyn statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2006.

BYWALEC Cz., 2007: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.

CBOS, 2005: Upodobania kulinarne, nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie Polaków, Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_173_05.PDF.

EVANS A., 2009: The Feeding of the Nine Billion. Global Food Security for the 21st Century, Chatham House Report 7, London, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.170.1355&rep=rep1&type=pdf.

GUTKOWSKA K., KOSICKA-GĘBSKA M., BATÓG A., 2012: Zachowania polskich konsumentów wobec wołowiny w świetle wyników badań CATI, [w:] K. Gutkowska (red.), Możliwości rozwoju rynku wołowiny w Polsce w kontekście zachowań konsumentów wobec mięsa - odniesienia międzynarodowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 54-67.

GUTKOWSKA K., KOSICKA-GĘBSKA M., SAJDAKOWSKA M., ŻAKOWSKA-BIEMANS S., GUZEK D., 2016: Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w polskich gospodarstwach domowych na tle tendencji światowych, [w:] J. Wierzbicki, A. Wierzbicka, K. Lendzion, A. Wierzbicka (red.), Standardy mięsa wołowego, wydanie rozszerzone, Wydawnictwo PZPBM, Warszawa, 2-26.

GUTKOWSKA K., OZIMEK I., 2005: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

GUTKOWSKA K., OZIMEK I., 2008: Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności - wybrane aspekty, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

HONKANEN P., 2010: Food preference based segments in Russia, Food Quality and Preference 21(1), 65-74.

JANOŚ-KRESŁO M., MRÓZ B. (red.), 2006: Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

KOSICKA-GĘBSKA M., 2013: Zachowania polskich konsumentów na rynku wołowiny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

KUBICKOVA L., ŠERHANTOVA V., 2005: Analysis of Changes in Meat and Meat Products Consumption in the Czech Republic in the Past Ten Years, Agricultural Economics of Czech 51(9), 395-401.

McNEILL S.H., HARRIS K.B., FIELD T.G., VAN ELSWYK M.E., 2012: The evolution of lean beef: Identifying lean beef in today's U.S. marketplace, Meat Science 90, 1-8.

Meat Atlas. Facts and figures about the animals we eat, 2014: Heinrich Böll Foundation, https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_hbf_meatatlas_jan2014.pdf.

MROCZEK R., 2010: Wyzwania i bariery produkcji mięsa w Polsce, Przemysł Spożywczy 64(3), 2-6.

MOSKALIK B., WIELICKA A., 2006: Konsumpcja mięsa i produktów mięsnych, Rynek Wewnętrzny, czerwiec, 238-234.

Niepublikowane raporty z badań konsumenckich realizowane w zadaniu nr 1. "Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce" w latach 2013-2014 w ramach projektu "ProOptiBeef".

O'NEIL C.E., ZANOVEC M., KEAST D.R., FULGONI V.L., NICKLAS T.A., 2011: Nutrient contribution of total and lean beef in diets of US children and adolescennts: National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004, Meat Science 87, 250-256.

Opracowanie sygnalne GUS 2015, Warszawa 2016.

PERENC J., 2010: Ekonomiczne determinanty zachowań współczesnych nabywców, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński 609, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 16, 289-308.

PIEKUT M., 2008: Spożycie mięsa i przetworów mięsnych w gospodarstwach domowych, Gospodarka Mięsna 11, 14-17.

RUDNICKI L., 2004: Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2010, 2014, 2015, 2016.

Rynek mięsa - stan i perspektywy. Analizy rynkowe, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 50/2016.

ŠTIKOVÁ O., SEKAVOVÁ H., MRHÁLKOVÁ I., 2009: Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha.

ŚWIATOWY G., 2006: Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.

ŚWIETLIK K., 2014: Dylematy rozwoju konsumpcji żywności w warunkach niestabilnej koniunktury, Konsumpcja i Rozwój 3(8), 3-15.

WOŚ J., RACHOCKA J., KASPEREK-HOPPE M., 2011: Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.

WYNESS L., WEICHSELBAUM E., O'CONNOR A., WILLIAMS E.B., BENELAM B., RILEY H., STANNER S., 2011: Red meat in the diet: an update, Nutrition Bulletin 36, 34-77.

ŻELAZNA K., KOWALCZUK I., MIKUTA B., 2002: Ekonomika konsumpcji - elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>